Temel Afet Bilinci
Toplum Afet Gönüllüleri
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
Depreme Karşı Yapısal Bilinç

İŞBİRLİĞİ YAPTIGIMIZ KURUMLAR


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Okullarda ABCD Temel Afet Bilinci Eğitimi 1. Uygulama

Kurulduğu dönemdeki adı İstanbul Afete Hazırlık Eğitm Projesi (İAHEP) olan AHEP ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki ilk işbirliği 2001-2002 eğitim öğretim yılında, okullarda ABCD Temel Afet Bilinci eğitiminin yaygınlaştırılması için eğitmen yetiştirilmesi projesi çerçevesinde gelişmiştir. Bu proje, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı, Yabancı Afet Yardım Ofisi (USAID/OFDA) tarafından sağlanan maddi destek ile geliştirilmiştir. 

2001-2002 eğitim öğretim yılında İstanbul'un 32 ilçesinden 3143 öğretmene ABCD Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi verilmiştir. Bir tam gün süren eğitmen eğitimi, 30 kişiden oluşan yaklaşık 100 ayrı öğretmen grubuna verilmiştir.

ABCD Eğitmeni olan öğretmenler, okullarındaki diğer öğretmenlere, okul personeline, öğrencilere ve velilere bu eğitimi aktarmışlardır. 2002 yılının sonuna kadar 33.795 öğretmene, 5990 okul çalışanına, 825.754 öğrenciye ve 356.128 öğrenci velisine eğitim verildiği raporlanmıştır. 

Bunlara ilave olarak, UNDP,IULA-EMME ve İsviçre İşbirliği ve Yardım Ajansı (SDC)'nin desteği ile söz konusu program 3 ayrı ile daha yaygınlaştırılmıştır: Bursa, Sakarya, Çanakkale. Daha sonra, MERP projesi kapsamında program Yalova ilinde de yaygınlaştırılmıştır. Bodrum IMO desteği ile Muğla ilinin en yoğun bölgesi olan Bodrum'da ABCD eğitimleri nin yaygınlaştırılması konusunda çalışma yapılmıştır. Böylece, İlk aşamada 1,5 milyondan fazla öğrenci ve onbinlerce yetişkine ulaşılmıştır. 

2002-2003 eğitim öğretim yılında İstanbul'un 32 ilçesini temsilen 75 öğretmene Kandilli Rasathanesi'nde AHEP tarafından 2 günlük Master Eğitmen Eğitimi verilmiştir. Bu Master Eğitmenler, ABCD Eğitimini İstanbul'daki öğretmenlere aktarmışlardır. 2002-2003 öğretim yılında, bu yeni uygulama ile 41.010 öğretmene, 6.819 okul çalışanına, 908.165 öğrenciye ve 218.949 öğrenci velisine bu eğitimin aktarıldığı öğretmenler tarafından rapor edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İle Türkiye Genelinde Temel Afet Bilinci Eğitimi Projesi

Temel Afet Bilinci eğitimlerinin, Türkiye çapında ilk ve ortaöğrenimde verilmesini sağlamak üzere sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iki yıllık bir proje anlaşması imzalanmıştır. Proje Ocak 2004 ile Aralık 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Proje çerçevesinde öncelikle birinci derece deprem bölgesi olan 50 ildeki okullarda söz konusu eğitimlerin yaygınlaştırılması planlanmıştır. Bu çalışma dört aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada okullarda temel afet bilinci eğitimleri ile ilgili eğitim materyalleri hazırlanmış ve internet üzerinden konu ile ilgili bir uzaktan öğretim modülü geliştirilmiştir. (Ocak-Aralık 2004). Boğaziçi Üniversitesi, Temel Afet Bilinci uzaktan öğrenim aktarımı için web tabanlı bir altyapı hazırlamıştır. İkinci aşamada, internet üzerindeki uzaktan öğrenim modülünü başarıyla tamalayan 118 öğretmen İstanbul'da 5 günlük Temel Afet Bilinci Formatör Öğretmen Eğitimi programına katılmıştır. (Şubat-Nisan 2005). Formatör Öğretmenler, görev yaptıkları illerde Okul Lider Öğretmen Eğitimleri ve ABCD Okul Seminerleri gerçekleştirmektedirler. Formatör Öğretmenden her birinin, kendi ilinde farklı okullardan en az 250 öğretmene  

10 ayrı grupta Temel Afet Bilinci Okul Lider Eğitimi vermesi, 25.000 Okul Lider Öğretmenin her birinin de kendi okulunda en az 200 öğrenci ve 50 öğretmene ve diğer çalışan kadrosu ile ilgili velilere Temel Afet Bilinci Eğitimini aktarması beklenmektedir. Bu uygulama ile 2005 yılı sonuna kadar 5 milyon öğrenciye ABCD Temel Afet Bilinci eğitiminin verilmesi hedeflenmektedir. 

Diğer taraftan bu proje kapsamında, Depreme Karşı Yapısal Bilinç ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması konuları ile ilgili olarak İstanbul genelindeki tüm Mesleki Teknik Ortaöğretim Okulları ile Çıraklık Eğitim Merkezlerinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden eğitim almış öğretmenler kanalı ile en az 500 öğrenciye eğitim vermek üzere bir pilot uygulama gerçekleştirililmiştir.

SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

AHEB ile Sivil Savunma Genel Müdürlüğü arasında Toplum Afet Gönüllüleri (TAG) eğitimi çerçevesinde bir işbirliği yapılmıştır..

Bu işbirliği kapsamında, TAG Eğitim Programı temelinde Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa geliştirilen Sivil Savunma Görevlileri, Sivil Savunma Gönüllüleri ve Halkın Afete Hazırlık Eğitim Programının (SSG-TAG) Türkiye genelinde olabildiğince geniş halk kitlelerine yayılması ve yaygınlaştırılması için gerekli alt yapının hazırlanması amaçlanmIıştır. Bu amaç doğrultusunda, mahalle bazında sivil savunma yükümlülerinin, gönüllülerin, muhtarların ve kılavuzların, bina korunma personelinin, öğrencilerin ve halkın koruyucu ve kurtarıcı sivil savunma tedbirleri konusunda bilgi sahibi olmaları ve herhangi bir afet anında hayatta kalabilmek için önlem almaları, aile bireylerine ve diğer yardıma muhtaç kişilere daha bilinçli şekilde yardım edebilmeleri, bölgeye yardıma gelen profesyonel ekiplere rehberlik ve kılavuzluk edebilmeleri için eğitilmeleri planlanmaktadır. 

Bu doğrultuda, 81 ilden yaklaşık 340 Sivil Savunma personelinin SSG-TAG Halk Eğitmeni olarak yetiştirilmesi ve bu eğitmenlerin düzenleyecekleri eğitimlerde, 2004 yılı sonuna kadar mahalle bazında yaklaşık 50.000 kişiye SSG-TAG eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. İşbirliği çerçevesinde yapılması planlanan Halk Eğitmen Eğitimleri 4 dönem halinde Mayıs-Haziran 2004 aylarında tamamlanmıştır. Bu eğitimlere 81 il ile 1. ve 2. derece depreme hassas ilçelerden toplam 309 kişi katılmıştır. 

Bu ortak çalışma paralelinde, daha önce 2002-2003 yılları arasında BU. KRDAE. AHEb tarafından gerçekleştirilen pilot uygulamada TAG (Toplum Afet Gönüllüsü) eğitimi alan yaklaşık 6000 kişinin il ve ilçe Sivil Savunma Müdürlüklerine müracaatları halinde gönüllülük işlemlerinin yapılması planlanmaktadır.

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ

BU. KRDAE. AHEP ile Türkiye Kızılay Derneği arasındaki kurumsal işbirliği ağırlıklı olarak ABCD Temel Afet Bilinci Eğitimi ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitiminin ülke çapında yaygınlaştırılması çerçevesinde yürütülmektedir.

2003 yılı Mayıs ayında İzmir'de gerçekleştirilen ABCD ğitmen Eğitimi ile Türkiye Kızılay Derneği şube çalışanları ve gönüllü üyeleri arasından 24 tane ABCD Eğitmeni yetiştirilmiştir. Bu eğitmenler görev yaptıkları illerde ABCD Temel Afet Bilinci Eğitiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülmüştür.

Yine 2003 yılı Haziran ayında Kandilli Rasathanesi'nde gerçekleştirilen Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitmen Eğitimine katılarak başarılı olan 12 Türkiye Kızılay Derneği üyesi, görev yaptıkları illerde YOTA eğitiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü arasından 2004 yılı Mayıs ayında imzalanan bir protokolle afet hazırlığı eğitimleri konusundaki işbirliğinin daha ileri düzeylere taşınması konusundaki kararlılık belgelenmiştir. 

Türkiye Kızılay Derneği'nin resmi web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

FELAKETTE ACİL YARDIM DERNEĞİ ( FAYDER)

Afet öncesi eğitim ile ilgili kurulan ilk dernek olan ve 2001 yılında faaliyete geçen FAYDER'in amacı, bireylerin afet sonrası hayatta kalma becerilerinin artırılması, birinci aşama afet mücadelesi konusunda gereken bilgi ve tedbiri almaları ve can ve mal kaybının en alt düzeye indirilmesi için halkın temel afet bilinci kazanmasını sağlayacak eğitimlerin yaygınlaştırılması ve nihayet bu suretle sorunların çözümüne katkıda bulunulmasıdır.

FAYDER'in Haziran 2003 itibariyle 62 üyesi bulunmaktadır. Üyeleri arasında 5 ABCD eğitmeni, 3 TAG eğitmeni, 2 TAG asistanı ve 3 tane de Depreme Karşı Yapısal Bilinç eğitmeni bulunan bu dernek ile AHEB'in ilişkileri "afet hazırlığı eğitimlerinin yaygınlaştırılması hususunda stratejik ortaklık" boyutunda ilerlemektedir. 

Bu işbirliği çerçevesinde, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden AHEB'e gelen eğitim taleplerinin bir kısmı, FAYDER'in gönüllü eğitmenleri aracılığı ile cevaplanmaktadır. (Bazı durumlarda eğitmenin ulaşım ve yemek giderleri, eğitimi alan kurum tarafından karşılanmaktadır) FAYDER bünyesindeki AHEB eğitmenleri bugüne kadar 7000'den fazla kişiye ABCD Temel Afet Bilinci Eğitimi vermişlerdir.