Selda ALTUNCU POYRAZ

Dr. Jeofizik Yüksek Mühendisi
seldapoyraz_200x250

EĞİTİM:

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, İstanbul,2009
Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü,Isparta,2001
Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği,Isparta,1997

ÇALIŞMA ALANLARI:

Deprem Parametrelerinin Belirlenmesi
Odak Mekanizması Çözümleri
Deprem Risk Analizleri
Katalog Çalışmaları (Aletsel ve Tarihsel Dönem)
Kayma Dalgası Ayrımlanması (Local Shear Wave Splitting)
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Alıcı Fonksiyon Tekniği
Arkeojeofizik
Rezistivite (Özdirenç) Çalışmaları

DENEYİM:

Mühendis- Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 2005-Halen.
Ziyaretçi Araştırmacı- University of Leeds, School of Earth and Environment, Leeds/İngiltere, 2013.
Öğretim Görevlisi– Deprem ve Jeoteknik Araştırmave Uygulama Merkezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2000-2005.

YAYINLAR:

A. Ulusal ve Uluslararası Makaleler:

A13S. Altuncu Poyraz, D. Aksarı, T. Ergün, U. M. Teoman, A. Pınar, 2019. The  December 2nd, 2015 Bingöl, Eastern Anatolia-TURKEY, Earthquake (Mw=5.3): A Rupture on Optimally Oriented Fault Plane,  Journal of Asian Earth Sciences, Volume 173, 88-97pg, Link

A12. S. Akkar, T. Azak, T. Can, U. Ceken, M. B. Demirciog lu, T. Y. Duman, M. Erdik, S. Ergintav, F. T. Kadirioglu, D. Kalafat, O . Kale, R. F. Kartal,  K. Kekovalı, T. Kılıc, S. Ozalp, S. Altuncu Poyraz, K. Sesetyan, S. Tekin, A. Yakut, M. T. Yılmaz, M. S. Yucemen, O . Zulfikar, 2018. Evolution of seismic hazard maps in Turkey, Bulletin Earthquake Engineering, Volume 16, Issue 8, pp 3197–3228, Link

A11. S. Özden, S.Över, S. Altuncu Poyraz, Y.Güneş, A. Pınar, 2018. Tectonic Implications of the 2017 Ayvacık (Çanakkale) Earthquakes, Biga Peninsula, NW Turkey,Journal of Asian Earth Sciences, 154 (2018), 125-141p. Link

A10. M. Kahraman, D.G. Cornwell, D. Thompson, S. Rost, G.A. Houseman, N. Türkelli, U.M. Teoman, S. Altuncu Poyraz, M. Utkucu, L. Gülen, 2015. Crustal-scale shear zones and heterogeneous structure beneath the North Anatolian Fault Zone, Turkey, revealed by a high-density seismometer array, EPSL (Earth and Planetary Sicence Letters),430 (2015) 129–139. Link

A9. S. Altuncu Poyraz, M.U. Teoman, N. Türkelli, M. Kahraman, D. Cambaz, A. Mutlu, S. Rost , G. A. Houseman , D.A. Thompson , D. Cornwell, M. Utkucu, L. Gülen, 2015 . New constraints on micro-seismicity and stress state in the western part of the North Anatolian Fault Zone: Observations from a dense seismic array, Tectonophysics, 656, sf. 190-201, doi:10.1016/j.tecto.2015.06.022. Link

A8. A.W. Frederiksen, D. Thompson, S. Rost, D.G. Cornwell, L. Gülen, G.A. Houseman, M. Kahraman, S.A. Poyraz, U.M. Teoman, N. Türkelli and M. Utkucu, 2015. Crustal thickness variations and isostatic disequilibrium across the North Anatolian Fault, western Turkey, Geophysical Research Letters, 42, 3, 751-757,  DOI: 10.1002/2014GL062401. Link

 A7. Altuncu Poyraz, S., Pınar, A., Özden, S., Tunçer, M.K., 2014. Implications of the 2007’s Earthquake Activity in Eğirdir Lake (SW Anatolia) based on Moment Tensor Solutions and Inversion of Stress State, Pure and Applied Geophysics, 171, 7, 1299-1309, DOI: 10.1007/s00024-013-0715-5. Link

A6. Seray Ç. Yıldız, Suha Özden, S. Zeki Tutkun, Özkan Ateş, Selda A. Poyraz, Sevinç K. Yeşilyurt, Öznur Karaca, 2013. Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, KB Türkiye (Late Cenozoic Stress States along the Ganos Fault, NW Turkey), Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt:56, Sayı:1. Link

A5. Selda Altuncu Poyraz ve Doğan Kalafat, 2012. Sismolojide CBS Uygulamaları (Applications of GIS in Seismology), Jeofizik Dergisi, Sayı:17, Sf:25-37, doi 12 b03 jeofizik-0312-20. Link

A4. Selda Altuncu Poyraz, M. Alper Şengül, Ali Pınar, 2011. 23 Ekim 2011 Van-Tabanlı Depremi Kaynak Mekanizması ve Sismotektonik Yorumu (Source Rupture Process and Seismotectonic Implication of Van Tabanlı Earthquake, October 23, 2011), İstanbul Yerbilimleri Dergisi, Cilt:24, S.2,sf.129-139.

A3. M. Alper Şengül, Selda Altuncu Poyraz, Ali Ozvan, Mucip Tapan, Doğan Kalafat, 2010. 25 Ocak 2005 Hakkari-Sütlüce Depremi Fay Mekanizmasi Çözümleri ve Yer-Yapı İlişkisi Özellikleri (Focal Mechanism Solutions and Soil-Structure Interaction Features of Hakkari-Sütlüce Earthquake, January 25, 2005), İstanbul Yerbilimleri Dergisi, Cilt:23, S.1, sf.9-18. Link

A2. M.Nuri Dolmaz, Erdinç Öksüm, Yalçın Kalyoncuoğlu, Ömer Elitok, İbrahim Aydın, Selda Altuncu, 2009. Güneydoğu Anadolu Çarpışma Kuşağındaki (Malatya-Elazığ-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman) Litosferik Yapının Manyetik ve Gravimetrik Yöntemleri ile Araştırılması (Investigation of the Lithospheric Structure in the Southeastern Anatolian Collision Zone (Malatya-Elazığ-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman) with Magnetic and Gravimetric Methods, İstanbul Yerbilimleri Dergisi, Cilt:22, S.2, sf.105-118. Link

A1. Yalçın Kalyoncuoğlu, Osman Uyanık, Selda Altuncu, Elçin Geçim, 2006. Gutenberg-Richter Bağıntısındaki b Değerinin Tespiti için Alternatif bir Metot ve Güneybatı Türkiye’de bir Uygulaması (An Alternative Method for the Estimation of b-value in the Gutenberg-Richter Relation with Application in Southwest of Turkey), DEÜ Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:8, S.2, sf.67-78. Link

B. Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

B23. Selda Altuncu Poyraz, Ugur Teoman, Metin Kahraman, Niyazi Turkelli, Sebastian Rost, David Thompson, Greg Houseman, 2014. Crustal Anisotropy Beneath the Western Segment of North Anatolian Fault Zone from Local Shear-Wave Splitting, AGU Fall Meeting 2014, San Francisco.

B22. David Thompson, Sebastian Rost, Greg Houseman, David G. Cornwell, Niyazi Turkelli, Ugur Teoman, Selda Altuncu Poyraz, Levent Gulen, Murat Utkucu, Stephane Rondenay, Andrew Frederiksen, 2014. High resolution images of the mid- to lower-crust beneath the North Anatolian Fault obtained using the scattered seismic wavefield, AGU Fall Meeting 2014, San Francisco.

B21. David G Cornwell, Metin Kahraman, David Thompson, Sebastian Rost, Gregory Houseman, Niyazi Turkelli, Selda Altuncu Poyraz, Levent Gulen, Murat Utkucu, 2014. Abrupt variations in brittle-ductile transition depth and lower crustal properties beneath two branches of the north Anatolian fault zone, AGU Fall Meeting 2014, San Francisco.

B20. Ugur Teoman, Selda Altuncu Poyraz, Metin Kahraman, Ahu Mutlu, Didem Cambaz, Niyazi Turkelli, David Thompson, Sebastian Rost, Gregory Houseman, Murat Utkucu, 2014. New Insights on Seismicity and the Velocity Structure beneath the Western Segment of the North Anatolian Fault Zone, AGU Fall Meeting 2014, San Francisco.

B19. Karin Şeşetyan, Mine B. Demircioğlu, Andrea Rovida, Paola Albini, Selda Altuncu, Özge Zülfikar, 2014. A parametric Earthquake Cataloque for Turkey for the Period 1000 AD to 1903, ESC, Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 34. General Assembly of the European Seismological Commision, 24-29 August, 2014, İstanbul.

B18. Niyazi Turkelli , Selda A. Poyraz , Metin Kahraman , M. Ugur Teoman, Sebastian Rost , Greg A. Houseman , David Thompson , and David Cornwelll, 2013. New Insights on the Crustal Structure beneath the Western Segment of NAF: Preliminary Results from a Dense Seismic Array, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-8925, EGU General Assembly 2013, Vienna .

B17. David Thompson, Sebastian Rost , Greg Houseman, David Cornwell , Niyazi Türkelli , Ugur Teoman, Metin Kahraman, Selda Altuncu Poyraz, Levent Gülen, Murat Utkucu , and Andrew Frederiksen, 2013. FaultLab: Results on the crustal structure of the North Anatolian Fault from a dense seismic network, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-8960, EGU General Assembly 2013, Vienna .

B16. Sesetyan, K., Demircioglu, M.B., Rovida, A., Albini, P., Poyraz, S.A., Zulfikar, O., Stucchi, M., 2013. Seismic history of Turkey: A compilation for the period 1000 AD to 1903 , Joint Assembly Gothenburg, IAHS-IAPSO-IASPEI Sweden 22-26 July.

B15. Niyazi Turkelli; Ugur Teoman; Selda Altuncu Poyraz; Didem Cambaz; Ahu K. Mutlu; Metin Kahraman; Gregory A. Houseman; Sebastian Rost; David A. Thompson; David G. Cornwell; Murat Utkucu; Levent Gülen, 2013. Seismicity and Crustal Anisotropy Beneath the Western Segment of the North Anatolian Fault: Results from a Dense Seismic Array, AGU Fall Meeting, T22D-06, San Francisco.

B14. David A. Thompson; Sebastian Rost; Gregory A. Houseman; David G. Cornwell; Niyazi Turkelli; Ugur Teoman; Metin Kahraman; Selda Altuncu Poyraz; Levent Gülen; Murat Utkucu; Andrew W. Frederiksen; Stephane Rondenay, 2013. Imaging the North Anatolian Fault using the scattered teleseismic wavefield, AGU Fall Meeting, T22D-07, San Francisco.

B13. David G. Cornwell; Metin Kahraman; David A. Thompson; Gregory A. Houseman; Sebastian Rost; Niyazi Turkelli; Ugur Teoman; Selda Altuncu Poyraz; Levent Gülen; Murat Utkucu, 2013. Detailed Northern Anatolian Fault Zone crustal structure from receiver functions, AGU Fall Meeting, T23E-2633, San Francisco.

B12. Niyazi Turkelli , Selda A. Poyraz , Metin Kahraman , M. Ugur Teoman, Sebastian Rost , Greg A. Houseman , David Thompson , and David Cornwelll, 2013. New Insights on the Crustal Structure beneath the Western Segment of NAF: Preliminary Results from a Dense Seismic Array, 7th Congress of the Balkan Geophysical Society, 7-10 October, 2013, Tiran, Albania.

B11. Metin Kahraman, Niyazi Türkelli, Selda Altuncu Poyraz, M. Uğur Teoman, Sebastian Rost, Greg Housemann, David Thompson, David Cornvell, Murat Utkucu and Levent Gülen, 2013. Moho topography beneath the Western Segment of NAFZ – Primarily Results from a Dense Seismic Array , 5-th International Conference of young scientists and students, Baku, 15 November 2013.

B10. N. Türkelli, M. Kahraman, M. Teoman and S. A. Poyraz, 2012. Recent Seismic Activity of the Ganos Fault (Western Continuation of the North Anatolian Fault Zone), Fifth International Conference on the “Seismicity, earthquake prediction, earthquake engineering” , Azerbeycan.

B9. S. Altuncu Poyraz, M. Alper Şengül, and A. Pınar, 2012. Source Rupture Process And Seismotectonic Implication Of Van Tabanli Earthquake, October 23, 2011, EGU2012-14409, Vienna.

B8. D. Kalafat, R. Polat, S. Altuncu Poyraz, K. Kekovali, M.F. Akkoyunlu., 2012. 19 May 2011 Simav Earthquake Sequence : Western Turkey, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, TS8.2/G3.8/NH4.4/SM2.11, EGU General Assembly 2013, Vienna .

B7. M. Alper Şengül ve Selda Altuncu Poyraz, 2011. Seismicity and Risk Potential of Thrace Region, Now Turkey, Natural Cataclysms and Global Problems of the Modern Civilization, Book of Abstract, p.81, İstanbul.

B6. Altuncu Poyraz, S., Kalafat, D., Kekovali, K., 2011. Update NEMC Database using Arcgis Software and Example of Simav-Kutahya earthquake sequences, AGU Fall Meeting, S51A2185A, San Francisco.

B5. Kalafat, D., Kekovali, K., Suvarikli, M., Samut, M. D., Altuncu Poyraz, S., Tunc, B., Yilmazer, M., Görgün, E., Köseoğlu, A., Öğütçü, Z., Güneş, Y., Kara, M., Kiliç, K., Comoğlu, M., Deniz, P., Polat, R., Kepekçi, D., Tunç., S., Çok, Ö., Gul, M., Özer, M., Horasan, G., Gülen, L., Ocal, M.F., 2011. Seismotectonic Investigation of Karlıova Triple Junction (KTJ) and the Surrounding Area: Eastern Turkey, AGU Fall Meeting, S21A2139K, San Francisco.

B4. Turkelli, N., Çakır, E., Altuncu, S., Kahraman, M., Teoman, U., Şahin, Ş., 2011. Intermediate Earthquakes Beneath the Antalya Basin, SW Turkey, 6th Congress of Balkan Geophysical Society, A11, Budapeşte, Macaristan.

B3. Altuncu, S., Pınar,A., 2010. Integration of Receiver Functions and Moment Tensor Inversion Methods to Study the 2007 Earthquakes of Egirdir, SW Turkey, European Geosciences Union General Assembly (EGU), SM1.5-TS8.8-1634, Vienna, Austria.

B2. Altuncu, S., A. Pinar., M. Yılmazer., 2008. Moment tensor inversion solutions for event 2005 Kaş earthquake using ZSACWIN, Waveform Inversion Workshop, Poster presentation, Ultrecht, Hollanda.

 B1. Altuncu, S., A. Pinar, M. Yılmazer, D. Kalafat., 2007. A Present day evidence for extensional tectonics within the Isparta angle in SW Turkey, Geoitalia, 2007, Sesto Forum Italiano di Scienze della Terra, Rimini, 12-14 Sep., 2007. CODE: GEOIT1LYZK, p:237, Rimini, Italy.

C. Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

C25. Selda Altuncu Poyraz, Uğur Teoman, Metin Kahraman, Niyazi Türkelli, Sebestian Rost, Greg Houseman, David Thompson, Dave Cornwell, Ahu K. Mutlu, Didem Cambaz, Murat Utkucu, Levent Gülen,2013. FaultLab Proje: Mikro Deprem Aktivitesi ve Kayma Dalgası Ayrımlanması için İlksel Sonuçlar, 20. Uluslarası Jeofizik Kongresi, 25-27 Kasım, Antalya.

C24. Selda Altuncu Poyraz, Niyazi Türkelli, Uğur Teoman, Metin Kahraman, Sebestian Rost, Greg Houseman, David Thompson, Dave Cornwell, Ahu K. Mutlu, Didem Cambaz, Murat Utkucu, Levent Gülen,2013. Kuzey Anadolu Fayının Batı Kesimindeki Kabuk ve Üst Manto Yapısının Sismolojik Yöntemlerle İncelenmesi, 17. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.26, Antalya.

C23. Metin Kahraman, Niyazi Türkelli, Selda Altuncu Poyraz, M. Uğur Teoman, Sebastian Rost, Greg Housemann, David Thompson,David Cornvell, Murat Utkucu and Levent Gülen, 2013. Alıcı Fonksiyon Tekniği Kullanılarak Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Batı Kolu Altındaki Kabuk Kalınlığının Saptanması, 17. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.11, Antalya.

C22. M. Alper Şengül, Hayrettin Koral, Selda Altuncu Poyraz, 2012. 9 Kasım 2011 Van Depremi Olası Kaynak Fayı ve Etkileri, 16. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.38, İstanbul.

C21. D.Kalafat, M. Suvarıklı, Z. Öğütçü , K. Kekovalı , S. A. Poyraz , M. D. Samut , M. Çomoğlu, Y. Güneş, 2012. 23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.1) ve Artçı Deprem Etkinliğinin Sismotektonik Açıdan İrdelenmesi,16.Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.34, İstanbul.

 C20. K.Kekovalı, D. Kalafat, P.Deniz, M. Kara, A. Köseoğlu, M. Yılmazer, S.A. Poyraz, M. Çomoğlu, 2012. Patlatma Deprem Ayrımına Yönelik Zaman-Frekans Ortamı Analizleri; Tunçbilek-Kütahya Sahası Veri Madenciliği Uygulaması, 16.Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.29,, İstanbul.

 C19. Seray Çınar, Süha Özden, Salih Zeki Tutkun, Özkan Ateş, Selda Altuncu Poyraz, Sevinç Kapan Yeşilyurt ve Öznur Karaca,2012, 1912 Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, KB Türkiye,1912 Mürefte depreminin 100. yılı sempozyumu, sayfa 172-174 Çanakkale.

C18. Selda A. Poyraz, Doğan Kalafat, Yavuz Güneş, M. Didem Cambaz, Mustafa Çomoğlu, Mehmet Yılmazer, 2011. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Ulusal Deprem İzleme Merkezi Veri Tabanının Oluşturulması, 15. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.25, Adana.

C17. Doğan Kalafat, Remzi Polat, Selda Altuncu Poyraz, Kıvanç Kekovalı, 2011. Birbirini Etkileyen (Tetikleyen) Depremlere Batı Anadolu’dan bir Örnek: 19 Mayıs 2011 Simav Deprem Etkinliği, 15. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.54, Adana.

C16. S. Altuncu Poyraz ve Ali Pınar, 2011. 2007 Eğirdir Depremlerinin Sismolojik Yöntemlerle Araştırılması, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (TDMSK) Bildiri Özleri Kitabı, s.33, Ankara.

C15. D.Kalafat, S.A. Poyraz, vd., 2010. Tuz Gölü (İç Anadolu) Bölgesinin Mikro-Depremselliğinin İncelenmesi, 14. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.28, Adıyaman.

C14. Şengül, M.A., Altuncu, S., Özvan, A., Tapan, M., Kalafat, D., 2009. 25 Ocak 2005 Hakkari-Sütlüce depremi fay mekanizması çözümlerinin saha verileriyle karşılaştırılması, Atag Çalıştayı, ATAG-13 Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, sf-50, Çanakkale.

C13. Kalafat, D., Z. Öğütçü, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Yılmazer, M. Kara, E. Görgün, K. Kılıç, P. Deniz, M. Çomoğlu, A. Berberoğlu, M. Berberoğlu, , S. Poyraz, F. Bekler, A. Küsmezer, H. Gümüş, D. Kepekçi, M. Gül Ö. Çok, R. Polat, 2009. Investigation of Seismicity and Seismotectonic features of Salt Lake and surroundings , Central Anatolian Region, Uluslararası Deprem Sempozyumu (International Earthquake Symposium), Abstracts Book p. 63, 17-19 Kocaeli-Turkey.

C12. Kalafat, D., Z. Öğütcü, M. Suvarıklı, Y. Güneş, M. Yılmazer, K. Kekovalı, M. Kara, K. Kılıç, F. N. Bekler, A. Küsmezer, P. Deniz, M. Çomoğlu, M. Berberoğlu, A. Berberoğlu, S. A. Poyraz, H. Gümüş, E. Görgün, D. Kepekçi, M. Gül, R. Polat, Ö. Çok 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Genişbantlı (GB) Sayısal Deprem Ağının Gelişimi – Evolution of Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) Broadband (BB) Digital Seismic Network , Uluslararası Deprem Sempozyumu ( International Earthquake Symposium), Abstracts Book p. 64, Kocaeli-Turkey.

C11. Pınar, A., Yılmazer, M., Canbay, E., Altuncu, S., 2009. The N-S extensional features in SW Turkey as constrained by the GPS and seismology data, Uluslararası Deprem Sempozyumu (International Earthquake Symposium), Abstracts Book p. 62, Kocaeli-Turkey.

C10. Kalafat, D., K. Kekovalı, M. Yılmazer, E. Görgün, S. Poyraz, 2009. Near Real Time Regional Moment Tensor Estimation Using Turkish Seismic Network’s Broandband Stations, Uluslararası Deprem Sempozyumu (International Earthquake Symposium), Abstracts Book, Kocaeli-Turkey.

C9. Altuncu, S., Tuncer, M.K., Pınar, A., 2009. Geophysical evidence for radial extension at the apex of Isparta angel, Uluslararası Deprem Sempozyumu (International Earthquake Symposium), Abstracts Book p. , Kocaeli-Turkey.

 C8. Altuncu, S., Yılmazer, M., Kalafat, D., Pınar, A., 2007. ZSacWin algoritması kullanılarak 2004 Gökova deprem etkinliğinin incelenmesi, 15.yıl Mühendislik –Mimarlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s-62-68, Isparta.

C7. Altuncu, S., Yılmazer, M., Pınar, A., Kalafat, D., 2007. A Present day evidence for the active tectonics in the inner part of Isparta Angle in SW Turkey, Tam Metinler Kitapçığı, sf.131-135, Kocaeli.

C6. Kalafat, D. K. Kılıç, K. Kekovalı, M. Yılmazer, Y. Güneş, M. Kara, Z. Öğütçü, A. Güngör, M. Suvarıklı, A. Küsmezer, F. Bekler, P. Deniz, A. Berberoğlu, M. Çomoğlu, H. Gümüş, M. Berberoğlu, S. Poyraz, Ö. Çok., 2007. KRDAE Türkiye geniş-bantlı (BB) deprem ağı projesi ve gelişimi , ATAG-11 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 11. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 25, TUBİTAK Gebze, İstanbul.

C5. Kalyoncuoğlu, Ü.Y., Özer M.F., Ari,B., Altuncu, S., 2005. Yeraltı yapısı Etkisi ve Depreme Dayanaklı Yapılaşma, Deprem Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, sf.1236, Kocaeli.

C4. Uyanık, O., Altuncu, S., Kalyancuoğlu, Ü.Y., Uyanik, N.A., 2003. Alüvyonal Zeminlerin Sismik Hızları ile Gözeneklilik arasında bir yaklaşım, Deprem Sempozyumu, Sunular Kitabı, sf.125-133, Kocaeli.

C3. Kalyoncuğlu Ü.Y., Uyanık O., Altuncu S., 2003. Türkiye’de Bölge İçi Sismisitesinin Uzaysal Dağılımı ile bu Dağılıma Göre Sismik Risk, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, sf.55, Isparta.

C2. Altuncu, S., Kaya, A., 2003. Tarsus Cumhuriyet Alanında Özdirenç Yönteminin Uygulanması ve Süzgeçlerin Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, sf-1, Isparta.

C1. Kalyoncuoğlu, Ü.Y., Uyanik, O., Altuncu, S,. Uyanik, N.A., 2003. Gutenberg_Richter Bağıntısına Yeni Bir Yaklaşım ile İstanbul ve Civarının Depremselliğinin Belirlenmesi, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmıcılar I. Kongresi, Bildiriler Kitabı s-591-600, İstanbul.