Mehveş Feyza AKKOYUNLU

Dr., Jeofizik Yüksek Mühendisi

Kişisel Bilgiler

İş telefonu: 02165163206
E-posta: feyza.ocal@boun.edu.tr

Eğitim Bilgileri

Doktora
Tez konusu: “Van Gölü ve Civarının Üç Boyutlu Hız Yapısı ve Sismotektonik Özellikleri” Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği, 2019

Yüksek Lisans
Tez konusu: “Nükleer Patlatmalar ve Depremlerin Karşılaştırılması”
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği, 2001

Lisans
Tez konusu: “Marmara Denizi’nde Yer Alan Derin Sismik Kesitlerin Yorumu”
İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği, 1995

Mesleki Deneyim

2009- Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Tsunami ve İzleme Değerlendirme Merkezi, İstanbul

2008-2009 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü-Jeofizik Dairesi- Sismik Araştırmalar Birimi, Ankara

2001-2008 Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Organizasyonu (CTBTO) Uluslararası Veri Merkezi (Sismik, Hidroakustik ve Infrases Veri Analisti), Viyana, Avusturya

1997- 2001 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Belbaşı Sismik Araştırma İstasyonu, Ankara
Eser ve Yayınlar

Kitap : Akkoyunlu M.F., Sismoloji (H.Doyle Seismology kitabı çeviri), 1.baskı, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara, 2013.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kalafat D., Kekovalı K., Akkoyunlu F., Ögütçü Z., Source mechanism and Stress Analysis of 23 October 2011 Van Earthquake (Mw= 7.1) and Aftershocks, Journal of seismology, 2014, 18, (3), 371-384.

Bayrak Y.,Yadav R.B.S., Kalafat D., Tsapanos T.M., Çınar H., Singh A.P., Bayrak E., Yılmaz Ş., Öcal (Akkoyunlu) F., Koravos G., Seismogenesis and earthquake triggering during the Van (Turkey) 2011 seismic sequence, Tectonophysics, 2013, 601, 163-176.

Hakemli Sempozyum ve Kongre Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çıvgın B., Kaypak B., Seyitoğlu G., Aktuğ B., Kılıçarslan Ö., Akkoyunlu F. An approach to the tectonic structure of the Acıpayam Basin: Analysis of the 20.03.2019 (Mw 5.5) earthquake and its aftershocks, 20th Anniversary of the 1999 Marmara Earthquakes: 23rd Active Tectonics Research Group Meeting, İTÜ, 15-18 October 2019.

Kaypak B., Çıvgın B., Seyitoğlu G., Kılıçarslan Ö., Akkoyunlu F., Analysis of Aftershocks of Acıpayam Earthquake (20.03.2019, Mw=5.7), VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, September 25-27, 2019, Kocaeli, Turkey (oral presentation)

Akkoyunlu, M.F. Generic Mapping Tools (GMT): Application in EarthSciences, VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, September 25-27, 2019, Kocaeli, Turkey (poster presentation)

Poyraz S. Altuncu, Pınar A., Kekovali K., Güneş Y., Kalafat D., Ergün T., Cambaz M. D., Koseoglu A., Öğütçü Z., Kara M., Akkoyunlu M.F, Pektaş R., Çomoğlu M., Yılmazer M., Özdemir F., Hisarli P., Aksarı D., Polat R., Çetin S., Gül M., 2017 Yılı Ayvacık-Çanakkale Deprem Aktivitesinin Sismotektonik Özellikleri, 4. Uluslarası Deprem Mühendisliği ve sismoloji Konferansı 11-13 EKİM 2017

Doğan B., Erkal T., Irmak T.S., Kalafat D., Karakaş A., Akkoyunlu M. F., Kekovalı K., Van Gölü Havzasın’ndaki Kuvaterner Yaşlı Çökel Stratigrafisinin Depolanma Süreçlerini Etkileyen Faktörler, 7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, “TURQUA39” İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 8-11 Mayıs 2016.

Irmak T. S., Doğan B., Erkal T., Karakaş A., Çalık G., Gül Ü., Akkoyunlu M. F., Kekovalı K., Seismological and Structural Features of November 9th, 2011 (Mw=5.6) Edremit-Van Earthquake, Humboldt Kolleg, Advances in Earthquake Seismology and Geodynamic Modeling, Istanbul Technical University, İstanbul, Turkey, 10 – 12 March 2016.

Akkoyunlu M.F., Kaypak B., Kalafat D., Barış Ş. Determination of One Dimensional (1-D) Crustal Velocity Model of Lake Van Region and Surroundings. 5. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 10-12 June 2015.

Akkoyunlu M.F., Kalafat D., Güneş Y., Barış Ş., The Relocation of 23 October 2011 Van Earthquake and its Aftershocks. 5.International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, oral presentation, 10-12, June 2015.

Kalafat D., Kekovalı K., Pınar A., Akkoyunlu M.F., The January 8, 2013 (Mw=5.7) and May 24, 2014 (Mw=6.8) North Aegean Earthquakes and Their Afterschock Distributions. 5.International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, oral presentation, 10-12 June 2015.

Kaypak B., Akkoyunlu M.F., Kalafat D., Barış Ş., Van Gölü ve Çevresinin Bir Boyutlu (1-B) Kabuk Hız Modelinin Belirlenmesi. 3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, sözlü sunum, 14-16 Ekim 2015.

Doğan B., Çalık, G., Gül, Ü., Erkal, T., Kalafat, D., Akkoyunlu, M.F., Kekovalı, K., Göller, Ö., Irmak, T.S., Karakaş, A, “9 Kasım 2011 Mw 5.6 Edremit (Van) depremine Kaynaklık eden fay düzleminin (Edremit fayı) analizi.”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, ATAG 18 / 5-7 Kasım, Muğla, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, ATAG 18 / 5-7 Kasım, Muğla, 52, (2014)

Kalafat D., Suvarıklı M., Öğütcü Z. Kekovalı K., Akkoyunlu M.F., Güneş Y., Pınar A., Moment Tensor Inversion of Recent Local Moderate sized Van Earthquakes Seismicity and Active Tectonics of the Van region; Eastern Turkey, AGU Fall Meeting, San Francisco, U.S.A., 2013.

Kalafat D., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Öcal (Akkoyunlu) M. F., Pınar A., Tunç B., An Overview of Seismotectonic Properties of Eastern Anatolia, JPGU International Sysposium, Makuhari Messe, Chiba, Japan, May 19-24, 2013.

Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Akkoyunlu M.F., Kekovalı K., Doğu Anadolu Bölgesinin Sismotektonik Özelliklerinin Güncel Veriler ile Değerlendirilmesi. The 20th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 2013.

Kalafat D., K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş, M.F. Öcal (Akkoyunlu), Pınar A., Tunç B., Doğu Anadolu Bölgesinin Özelliklerine Toplu bir Bakış, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 66th Geological Congress of Turkey, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, Türkiye, 1-5 Nisan 2013.

Kalafat D., Polat R., Poyraz S. A. , Kekovalı K., Akkoyunlu M.F., 19 May 2011 Simav Earthquake Sequence : Western Turkey, 33rd General Assembly of the European Seismological Commission EGU General Assembly, Moscow, Russia, August 19-24 2012.

Kalafat D., Suvarıklı M., Öğütçü Z., Kekovalı K., Yılmazer M., Öcal (Akkoyunlu) M. F., Güneş Y., A recent example of continent-continent collision: October 23, 2011 Van Earthquake (Mw:7.2): Southeastern Turkey, American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, California, USA, 3-7 Aralık 2012

Akkoyunlu M. F., Kalafat D., Samut D., Güneş Y., 11 Ağustos 2012 Kuzeybatı İran Depremlerinin Sismotektonik Açıdan Değerlendirilmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, poster,Türkiye, 18-19 Ekim 2012.

Kalafat D., Kekovalı K., Suvarıklı M., Cambaz D., Poyraz S. A., Tunç B., Yılmazer M., Görgün E., Küsmezer A., Öğütçü Z., Güneş Y., Kara M., Kılıç K., Çomoğlu M., Deniz P., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Kepekçi D., Tunç S., Çok Ö., Gül M., Horasan G., Gülen L., Seismotectonic Investigation of Karlıova Triple Junction (KTJ) and the Surrounding Area: Eastern Turkey, AGU Fall Meeting, California, USA, 5-9 December 2011.

Kalafat D.,Suvarıklı M., Öğütcü Z., Horasan G., Gülen L., Kekovalı K., Tunç B., Cambaz D., Yılmazer M., Görgün E., Poyraz S. A., Küsmezer A., Güneş Y., Kara M.,. Kılıç K, Çomoğlu M., Deniz P., Akkoyunlu M.F., Kepekçi D., Tunç S., Çok Ö.,. Gül M., Erzincan-Bingöl-Elazığ Arasında Kalan Bölgenin Sismotektoniğinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, 19-22 Ekim 2011.

Kalafat D., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Yılmazer M., Kara M., Görgün E., Çomoğlu M., Poyraz S. A., Deniz P., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Samut D., Kılıç K., Küsmezer A., Suvarıklı M., Gül M., Çok Ö., Monitoring of the Micro-seismic Activity along the Salt Lake Fault Zone: Central Anatolia, American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.

Kalafat D., Poyraz S.A., Samut D., Kürçer A., Gökten Y. E., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Yılmazer M., Kılıç K., Kara M., Çomoğlu M., Görgün E., Deniz P., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Küsmezer A., Suvarıklı M., Gül M., Çok Ö., Tuz Gölü (İç Anadolu) Bölgesinin Mikro Depremselliğinin İzlenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı, Adıyaman, Türkiye, 2010.

Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Kekovalı K., Yılmazer M., Görgün E., Kara M., Kılıç K., Deniz P., Çomoğlu M., Berberoğlu M., Berberoğlu A., Poyraz S. A., Bekler F. N., Küsmezer A., Gümüş H., Kepekçi D., Gül M., Polat R., Çok Ö., Öcal (Akkoyunlu) M. F., Investigation of Seismicity and Seismotectonic features of Salt Lake and surroundings, Central Anatolia Region, International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 17-19 August 2009.

Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Kekovalı K., Yılmazer M., Kara M., Kılıç K., Deniz P., Çomoglu M., Berberoğlu M., Berberoğlu A., Altuncu Poyraz S., Bekler F.N., Küsmezer A., Gümüş H., Kepekçi D., Gül M., Polat R., Çok Ö., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Görgün E., Gülen L., Tuz Gölü ve Civarının Sismotektonik Özelliklerinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı, Çanakkale, Türkiye, sözlü sunum, 8-11 Ekim 2009.

Öcal (Akkoyunlu) M.F., Kalafat D., Demircioğlu M.B., Erdik M., Hancılar U., Kamer Y., Sesetyan K., Tüzün C., Yenidoğan C., Zülfikar A.C., ELER© Yazılımıyla Yakın Geçmişte Türkiye’de Meydana Gelen Depremlerin Tahmini Yer Sarsıntısı Haritalarının Oluşturulması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Çanakkale, poster, Türkiye, 8-11 Ekim 2009.

Fisseha M., Kasmi A., Ndiath A., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Sitnikov K., Brachet N., Coyne J., Smooth Re-Introduction Of Infrasound Data Analysis Into Operations at the International Data Centre: Procedures, Analysis and Results, European Geophysical Union, Vienna, Austria, April 2008.

Öcal (Akkoyunlu) M.F., Ndiath A., Fisseha M., Kasmi A., Sitnikov K., Turyomurugyendo G., Brachet N., Coyne J., Smooth Introduction of Infrasound Data into the IDC Reviewed Event Bulletin Part II: Analysis and Results, Infrasound Technology Workshop Tokyo, Oral Presentation, Japan, November 2007.

Brachet N., Ndiath A., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Contribution of Infrasound Data at the International Data Centre, European Geophysical Union, Vienna, Austria, April 2007.

Brachet N., Ndiath A., Fisseha M., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Sitnikov K., Turyomurugyendo G., Technical Report Infrasound Processing at the IDC, Report of the Infrasound Team Activities in 2005. International Data Center Technical Note, CTBTO PTS/IDC Vienna, Austria, 2006.

Ndiath A., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Fisseha M., Turyomurugyendo G., Sitnikov K., Brachet N., Coyne J., Recent Experiences of IDC Analysts Reviewing Infrasound Data, ITW Fairbanks, Alaska, Oral Presentation, September, 2006.

 

Personal Data
Office Phone: +90 216 5163206
E-mail: feyza.ocal@boun.edu.tr

Education

Ph.D.
Thesis on “Three Dimensional Seismic Velocity Model and Seismotectonic Properties of Lake Van” 2019, Geophysical Engineering Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

M.Sc.
Thesis on “Comparison of Nuclear Explosions and Earthquakes” 2001, Geophysical Engineering Ankara University, Ankara, Turkey

BSc.
Thesis on “Interpretation of Deep Seismic Profiles in the Sea of Marmara” 1995, Geophysical Engineering, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

Work Experince

2009- Kandilli Earthquake and Research Institute Regional Earthquake and Tsunami Monitoring Centre, İstanbul, Turkey

2008-2009 General Directorate of Mineral Research and Exploration Ankara Turkey

2001-2008 Comprehensive Test Ban Treaty Organization, International Data Center, Vienna, Austria

1997- 2001 Kandilli Earthquake and Research Institute Belbaşı Seismic Research Center Ankara, Turkey

Publications

Book : Akkoyunlu M.F., Sismoloji (H.Doyle Seismology translation), 1.press, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara, 2013.

SCI, SSCI, AHCI Index Articles

Kalafat D., Kekovalı K., Akkoyunlu F., Ögütçü Z., Source mechanism and Stress Analysis of 23 October 2011 Van Earthquake (Mw= 7.1) and Aftershocks, Journal of seismology, 2014, 18, (3), 371-384.

Bayrak Y.,Yadav R.B.S., Kalafat D., Tsapanos T.M., Çınar H., Singh A.P., Bayrak E., Yılmaz Ş., Öcal (Akkoyunlu) F., Koravos G., Seismogenesis and earthquake triggering during the Van (Turkey) 2011 seismic sequence, Tectonophysics, 2013, 601, 163-176.
Scientific Symposium and Congres Publications

Çıvgın B., Kaypak B., Seyitoğlu G., Aktuğ B., Kılıçarslan Ö., Akkoyunlu F. An approach to the tectonic structure of the Acıpayam Basin: Analysis of the 20.03.2019 (Mw 5.5) earthquake and its aftershocks 20th Anniversary of the 1999 Marmara Earthquakes: 23rd Active Tectonics Research Group Meeting, İTÜ, 15-18 October 2019, (oral presentation)

Kaypak B., Çıvgın B., Seyitoğlu G., Kılıçarslan Ö., Akkoyunlu F., Analysis of Aftershocks of Acıpayam Earthquake (20.03.2019, Mw=5.7), VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, September 25-27, 2019, Kocaeli, Turkey, (oral presentation)

Akkoyunlu, M.F. Generic Mapping Tools (GMT): Application in EarthSciences, VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, September 25-27, 2019, Kocaeli, Turkey (poster presentation)

Poyraz S. Altuncu, Pınar A., Kekovali K., Güneş Y., Kalafat D., Ergün T., Cambaz M. D., Koseoglu A., Öğütçü Z., Kara M., Akkoyunlu M.F, Pektaş R., Çomoğlu M., Yılmazer M., Özdemir F., Hisarli P., Aksarı D., Polat R., Çetin S., Gül M., 2017 Yılı Ayvacık-Çanakkale Deprem Aktivitesinin Sismotektonik Özellikleri, 4. Uluslarası Deprem Mühendisliği ve sismoloji Konferansı 11-13 EKİM 2017

Doğan B., Erkal T., Irmak T.S., Kalafat D., Karakaş A., Akkoyunlu M. F., Kekovalı K., Van Gölü Havzasın’ndaki Kuvaterner Yaşlı Çökel Stratigrafisinin Depolanma Süreçlerini Etkileyen Faktörler, 7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, “TURQUA39” İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 8-11 Mayıs 2016.

Irmak T. S., Doğan B., Erkal T., Karakaş A., Çalık G., Gül Ü., Akkoyunlu M. F., Kekovalı K., Seismological and Structural Features of November 9th, 2011 (Mw=5.6) Edremit-Van Earthquake, Humboldt Kolleg, Advances in Earthquake Seismology and Geodynamic Modeling, Istanbul Technical University, İstanbul, Turkey, 10 – 12 March 2016.

Akkoyunlu M.F., Kaypak B., Kalafat D., Barış Ş. Determination of One Dimensional (1-D) Crustal Velocity Model of Lake Van Region and Surroundings. 5. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 10-12 June 2015.

Akkoyunlu M.F., Kalafat D., Güneş Y., Barış Ş., The Relocation of 23 October 2011 Van Earthquake and its Aftershocks. 5.International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, oral presentation, 10-12, June 2015.

Kalafat D., Kekovalı K., Pınar A., Akkoyunlu M.F., The January 8, 2013 (Mw=5.7) and May 24, 2014 (Mw=6.8) North Aegean Earthquakes and Their Afterschock Distributions. 5.International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, oral presentation, 10-12 June 2015.

Kaypak B., Akkoyunlu M.F., Kalafat D., Barış Ş., Van Gölü ve Çevresinin Bir Boyutlu (1-B) Kabuk Hız Modelinin Belirlenmesi. 3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, sözlü sunum, 14-16 Ekim 2015.

Doğan B., Çalık, G., Gül, Ü., Erkal, T., Kalafat, D., Akkoyunlu, M.F., Kekovalı, K., Göller, Ö., Irmak, T.S., Karakaş, A, “9 Kasım 2011 Mw 5.6 Edremit (Van) depremine Kaynaklık eden fay düzleminin (Edremit fayı) analizi.”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, ATAG 18 / 5-7 Kasım, Muğla, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, ATAG 18 / 5-7 Kasım, Muğla, 52, (2014)

Kalafat D., Suvarıklı M., Öğütcü Z. Kekovalı K., Akkoyunlu M.F., Güneş Y., Pınar A., Moment Tensor Inversion of Recent Local Moderate sized Van Earthquakes Seismicity and Active Tectonics of the Van region; Eastern Turkey, AGU Fall Meeting, San Francisco, U.S.A., 2013.

Kalafat D., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Öcal (Akkoyunlu) M. F., Pınar A., Tunç B., An Overview of Seismotectonic Properties of Eastern Anatolia, JPGU International Sysposium, Makuhari Messe, Chiba, Japan, May 19-24, 2013.

Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Akkoyunlu M.F., Kekovalı K., Doğu Anadolu Bölgesinin Sismotektonik Özelliklerinin Güncel Veriler ile Değerlendirilmesi. The 20th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 2013.

Kalafat D., K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş, M.F. Öcal (Akkoyunlu), Pınar A., Tunç B., Doğu Anadolu Bölgesinin Özelliklerine Toplu bir Bakış, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 66th Geological Congress of Turkey, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, Türkiye, 1-5 Nisan 2013.

Kalafat D., Polat R., Poyraz S. A. , Kekovalı K., Akkoyunlu M.F., 19 May 2011 Simav Earthquake Sequence : Western Turkey, 33rd General Assembly of the European Seismological Commission EGU General Assembly, Moscow, Russia, August 19-24 2012.

Kalafat D., Suvarıklı M., Öğütçü Z., Kekovalı K., Yılmazer M., Öcal (Akkoyunlu) M. F., Güneş Y., A recent example of continent-continent collision: October 23, 2011 Van Earthquake (Mw:7.2): Southeastern Turkey, American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, California, USA, 3-7 Aralık 2012

Akkoyunlu M. F., Kalafat D., Samut D., Güneş Y., 11 Ağustos 2012 Kuzeybatı İran Depremlerinin Sismotektonik Açıdan Değerlendirilmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, poster,Türkiye, 18-19 Ekim 2012.

Kalafat D., Kekovalı K., Suvarıklı M., Cambaz D., Poyraz S. A., Tunç B., Yılmazer M., Görgün E., Küsmezer A., Öğütçü Z., Güneş Y., Kara M., Kılıç K., Çomoğlu M., Deniz P., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Kepekçi D., Tunç S., Çok Ö., Gül M., Horasan G., Gülen L., Seismotectonic Investigation of Karlıova Triple Junction (KTJ) and the Surrounding Area: Eastern Turkey, AGU Fall Meeting, California, USA, 5-9 December 2011.

Kalafat D.,Suvarıklı M., Öğütcü Z., Horasan G., Gülen L., Kekovalı K., Tunç B., Cambaz D., Yılmazer M., Görgün E., Poyraz S. A., Küsmezer A., Güneş Y., Kara M.,. Kılıç K, Çomoğlu M., Deniz P., Akkoyunlu M.F., Kepekçi D., Tunç S., Çok Ö.,. Gül M., Erzincan-Bingöl-Elazığ Arasında Kalan Bölgenin Sismotektoniğinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, 19-22 Ekim 2011.

Kalafat D., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Yılmazer M., Kara M., Görgün E., Çomoğlu M., Poyraz S. A., Deniz P., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Samut D., Kılıç K., Küsmezer A., Suvarıklı M., Gül M., Çok Ö., Monitoring of the Micro-seismic Activity along the Salt Lake Fault Zone: Central Anatolia, American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.

Kalafat D., Poyraz S.A., Samut D., Kürçer A., Gökten Y. E., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Yılmazer M., Kılıç K., Kara M., Çomoğlu M., Görgün E., Deniz P., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Küsmezer A., Suvarıklı M., Gül M., Çok Ö., Tuz Gölü (İç Anadolu) Bölgesinin Mikro Depremselliğinin İzlenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı, Adıyaman, Türkiye, 2010.

Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Kekovalı K., Yılmazer M., Görgün E., Kara M., Kılıç K., Deniz P., Çomoğlu M., Berberoğlu M., Berberoğlu A., Poyraz S. A., Bekler F. N., Küsmezer A., Gümüş H., Kepekçi D., Gül M., Polat R., Çok Ö., Öcal (Akkoyunlu) M. F., Investigation of Seismicity and Seismotectonic features of Salt Lake and surroundings, Central Anatolia Region, International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 17-19 August 2009.

Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Kekovalı K., Yılmazer M., Kara M., Kılıç K., Deniz P., Çomoglu M., Berberoğlu M., Berberoğlu A., Altuncu Poyraz S., Bekler F.N., Küsmezer A., Gümüş H., Kepekçi D., Gül M., Polat R., Çok Ö., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Görgün E., Gülen L., Tuz Gölü ve Civarının Sismotektonik Özelliklerinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı, Çanakkale, Türkiye, sözlü sunum, 8-11 Ekim 2009.

Öcal (Akkoyunlu) M.F., Kalafat D., Demircioğlu M.B., Erdik M., Hancılar U., Kamer Y., Sesetyan K., Tüzün C., Yenidoğan C., Zülfikar A.C., ELER© Yazılımıyla Yakın Geçmişte Türkiye’de Meydana Gelen Depremlerin Tahmini Yer Sarsıntısı Haritalarının Oluşturulması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Çanakkale, poster, Türkiye, 8-11 Ekim 2009.

Fisseha M., Kasmi A., Ndiath A., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Sitnikov K., Brachet N., Coyne J., Smooth Re-Introduction Of Infrasound Data Analysis Into Operations at the International Data Centre: Procedures, Analysis and Results, European Geophysical Union, Vienna, Austria, April 2008.

Öcal (Akkoyunlu) M.F., Ndiath A., Fisseha M., Kasmi A., Sitnikov K., Turyomurugyendo G., Brachet N., Coyne J., Smooth Introduction of Infrasound Data into the IDC Reviewed Event Bulletin – Part II: Analysis and Results, Infrasound Technology Workshop Tokyo, Oral Presentation, Japan, November 2007.

Brachet N., Ndiath A., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Contribution of Infrasound Data at the International Data Centre, European Geophysical Union, Vienna, Austria, April 2007.

Brachet N., Ndiath A., Fisseha M., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Sitnikov K., Turyomurugyendo G., Technical Report Infrasound Processing at the IDC, Report of the Infrasound Team Activities in 2005. International Data Center Technical Note, CTBTO PTS/IDC Vienna, Austria, 2006.

Ndiath A., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Fisseha M., Turyomurugyendo G., Sitnikov K., Brachet N., Coyne J., Recent Experiences of IDC Analysts Reviewing Infrasound Data, ITW Fairbanks, Alaska, Oral Presentation, September, 2006.